5. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.06.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 5. korepsondenčno sejo, ki bo potekala od 17. do 21. junija 2016.

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letošnjem letu spremenilo pogoje za prijavo investicij na sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin. Občina Ajdovščina je oddala vlogo za sofinanciranje investicije Dozidava Osnovne šole Šturje, vendar zaradi pogojev, ki določajo, da mora biti DIIP potrjen, preden je projekt uvrščen v občinski proračun in načrt razvojnih programov, navedene investicije letos ne bomo mogli prijaviti.

Glede na navedeno bomo našo prijavo spremenili in za sofinanciranje prijavili naslednje projekte: Parkirišča Vipavski Križ, Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje, Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para.

Obvezna priloga naši prijavi so izdelani DIIP-i za vse tri investicije in kopija rebalansa proračuna. Ker pa je pogoj MGRT, da mora biti datum potrditve DIIP vsaj par dni pred potrditvijo rebalansa proračuna, predlagam, da se omenjeno investicijsko dokumentacijo obravnava in o njej glasuje na korespondenčni seji.

Glede na navedeno sklicujem korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklep o potrditvi DIIP - Parkirišča Vipavski Križ,

2. Sklep o potrditvi DIIP - Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje,

3. Sklep o potrditvi DIIP - Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para.

Predlog sklepov in DIIP-ov z obrazložitvijo v zvezi s predlaganim dnevnim redom in mnenjem Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je v prilogi. V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015). Za sklic korespondenčne seje je glasovalo 26 svetnikov, od tega jih je 26 soglašalo s sklicem korespondenčne seje.

Glasovanje o predlaganih sklepih, poslanih po elektronski pošti, bo potekalo od petka 17. 06.  do torka 21. 06. 2016 do 12. ure.  Glasujete tako, da posredujete svoj odgovor ali za predlagane sklepe o potrditvi DIIPov in sklepe o pooblastilu za pripravo končnega besedila glasujete ZA ali PROTI ZA VSE SKLEPE (6X). Glas lahko oddate po e-pošti na naslov mojca.ferjancic@ajdovscina.si, lahko pa svoj glas oddate tudi telefonsko na št. (05) 365 91 11. O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s. r.