Javni razpis za sofinanciranje programa pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

datum: 23.12.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programa pomoč odvisnikom in njihovim svojcem v letu 2017.

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št.82/16), in Odloka o proračunu Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 82/16) Občina Ajdovščina objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programa pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

Namen javnega razpisa je pridobiti ustrezen program na področju preprečevanja zasvojenosti in pomoči odvisnikom od prepovedanih drog, program namenjen osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi motenj hranjenja, zasvojenosti z igrami na srečo, internetom, računalnikom ter program dela s starši in svojci zasvojenih - oblikovanje skupine za starše, svojce in individualno svetovanje, ki ga bo Občina Ajdovščina sofinancirala v obdobju 2017 - 2018.

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

1. Program, ki se izvajajo v prostorih izvajalca - svetovalna pisarna

- Program namenjen uporabnikom prepovedanih drog: nudenje osnovnih informacij o odvisnosti, svetovanje, psihosocialna pomoč, terapevtski, reintegracijski program, oblikovanje skupin za samopomoč.

- program za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranjenja, zasvojenosti z igrami na srečo, internetom, računalnikom: svetovanje, informiranje oblikovanje skupin za samopomoč.

- oblikovanje skupine za starše, svojce in individualno svetovanje svojcem, z namenom nudenja pomoči in premagovanju osebnih stisk. Program temelji na principu samopomoči, za aktivno udeležbo posameznikov.

2. Terensko delo, vzpostavitev stika s potencialnimi uporabniki prepovedanih drog in nudenje ustreznih informacij, svetovanje s terenskim delom za pomoč zasvojenim in svojcem, aktivnosti povezane z zdravljenjem odvisnosti, promocija programa, informiranje javnosti, sodelovanje z različnimi inštitucijami, priprava in izvedba delavnic.

3. Telefonsko svetovanje, reševanje urgentnih stisk, telefonsko dežurstvo.

Izvajalec je dolžan izvajati program na nivoju občine Ajdovščina najmanj dvakrat tedensko.

Orientacijska vrednost razpisa za programe znaša 8.710 €/leto.

II. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA:

Na razpis se lahko prijavi:

-       prijavitelj, ki je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva na razpisanem področju oz. je navedena dejavnost opredeljena in razvidna v ustanovitvenih aktih,

-       prijavitelj, ki bo izvajal program v pretežni meri na območju Občine Ajdovščina in ima zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,

-    prijavitelj, ki izkazuje pozitivno poslovanje.

Drugi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati:

-       da ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, pričakovan delež razpisa in delež sredstev iz drugih virov,

-   da je strokovni vodja programa strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva,

-       da vodi tedensko in mesečno evidenco dela ter dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov,

-       da ima ustrezne reference za izvajanje tovrstnih programov, minimalno dve (2) leti,

-       da zoper prijavitelja ni uveden postopek na podlagi katerega bi prenehal s poslovanjem.

V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:

- prijavitelji, ki imajo status samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb oz. je njihova

 temeljna dejavnost že v celoti financirana iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina.

Merila za izbor programa:

program ima postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa, izvajalec ima zagotovljen strokovni kader za izvajanje programa (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev, reference, število prostovoljcev), program ima pokrito finančno konstrukcijo za izvedbo programa, reference za izvajanje tovrstnih programov.

Posamezni program bo ocenjen v skladu s kriteriji določenimi v razpisni dokumentaciji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Občina Ajdovščina bo na razpisu izbrala izvajalca, ki bo dosegel najvišje število točk.

III. NAČIN IN ROKI ZA ODDAJO VLOG

Rok za prijavo programa je 16. 1. 2017. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Program – pomoč odvisnikom in njihovim svojcem - ne odpiraj in naziv prijavitelja« se pošlje po pošti ali odda na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave do 15.00. Nepravočasno prispele ponudbe bodo s sklepom zavržene. 

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih straneh občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko razpisi.

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh do največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na tel. (05) 36 59 123 – Gordana Krkoč.

Komisija bo pravočasno prispele vloge odprla dne 19.1.2017. Odpiranje ne bo javno.

IV. Sklep o izbiri programa bo izvajalec prejel predvidoma v 15 dneh po roku za oddajo prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija