Dopolnitev javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2017

datum: 04.01.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja dopolnitev javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 103/2015, 6/2016), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/2016) ter Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št. SA.44056(2016/XA) (Uradni list RS, št. 19/2016) objavlja  

DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2017    

5. točka javnega razpisa se dopolni v zadnji alineji ter pri višini sofinanciranja:  

-       Vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup opreme ali vzpostavitev/obnovo nasada ali izgradnjo rastlinjaka, ki je predmet dodelitve nepovratnih sredstev.  

-       Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala pri obstoječih nasadih ali na novo posajenih nasadih do 40 % vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, vendar ne več kot 2000 €/ha pri zemljiščih z naklonom do vključno 20 %, pri zemljiščih nad 20 % naklona pa ne več kot 3.000 €/ha. Pri izgradnji rastlinjaka bo sofinancirala do največ 10 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 10 /m2 rastlinjaka.   

Številka: 331-3/2016-3  

Datum: 4. 1. 2017                                                                                                                       Občina Ajdovščina

Obrazec 11-nakup specialne vrtnarske opreme.doc