Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti

datum: 01.02.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja javni razpis za izbiro izvajalca kino dejavnosti, ki bo sofinancirana.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št.41031-6/2017-1 z dne 30. 1. 2017 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 31. 1. 2017 objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA KINO DEJAVNOSTI

I. Predmet javnega razpisa:

Izvajanje kino dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina, v letih 2017 in 2018.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Občina Ajdovščina bo v letu 2017 sofinancirala program v okvirni višini 3.550 € (bruto), v letu 2018 pa v okvirni višini 4.650 € (bruto). Izvajanje kino dejavnosti v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini je v interesu občine Ajdovščina, zato se na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade (Uradni list RS, 71/2016) cena uporabe dvorane za ta namen ne zaračuna.

III. Pogoji in merila za izbor izvajalca:

III. a Pogoji:        

-       Kino dejavnost se izvaja v Dvorani prve slovenske vlade, na Trgu prve slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina.

-       Kino dejavnost se v letu 2017 izvaja tako, da izvajalec od vključno meseca marca naprej pripravi 8 projekcijskih dni, in sicer po en projekcijski dan na mesec, razen v juliju in avgustu, ob enakem terminu v vsakem mesecu (predvidoma drugi petek v mesecu).

-       Kino dejavnost se v letu 2018 izvaja tako, da izvajalec pripravi 10 projekcijskih dni, in sicer po en projekcijski dan na mesec, razen v juliju in avgustu, ob enakem terminu v vsakem mesecu (predvidoma drugi petek v mesecu).

-       Na posamezen projekcijski dan izvajalec zagotovi najmanj 3 predvajanja najnovejših filmov različnih žanrov v sodobni 2K ali 4K in 3D tehnologiji.

-       Izvajalec mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati kvaliteto produkcije (mobilni DCP projektor, platno širine vsaj 7 metrov, ozvočenje vsaj 3.1 Dolby procesor).

-       Izvajalec mora poskrbeti za varnost obiskovalcev, pridobiti mora vsa potrebna dovoljenja za izvedbo prireditev, spoštovati Hišni red in Požarni red z navodili za uporabnike prostorov Dvorane prve slovenske vlade, objavljene na spletni strani dvorane.

-       Izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prijavlja na javni razpis in imeti sklenjene pogodbe z distributerji za predvajanje filmov.

III. b Merila in kriteriji:

-       Število žanrsko različnih predvajanih filmov na projekcijski dan: število žanrsko različnih predvajanih filmov na projekcijski dan = število točk

-       Višina zaprošenega sofinanciranja: večje število točk prejme izvajalec, ki predvidi nižje sofinanciranje občine, po naslednji formuli:

-       Najvišji zaprošeni znesek za sofinanciranje lahko znaša največ 300 € (neto) / projekcijski dan.

Prijavitelji, ki se bodo pravočasno prijavili na javni razpis in bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo ocenjeni v skladu z merili iz tega razpisa. Izbran bo izvajalec, ki bo dosegel najvišje število točk.

IV. Rok izvedbe in poraba sredstev

Program se v letu 2017 izvaja enkrat mesečno, od marca do decembra, razen v juliju in avgustu. V letu 2018 se program izvaja enkrat mesečno, od januarja do decembra, razen v juliju in avgustu. Sredstva dodeljena za izvajanje programa v letu 2017 morajo biti porabljena v letu 2017, sredstva dodeljena za izvajanje programa v letu 2018 pa morajo biti porabljena v letu 2018.

V. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis izvajanje kino dejavnosti - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 14. 2. 2017. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine do 15. ure. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 137 – Jerica Stibilj.

VI. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma dne 16. 2. 2017. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci predvidoma obveščeni v 15 dneh po roku za oddajo prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. 

Številka: 41031-6/2017

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija (word)

Razpisna dokumentacija (pdf)