Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina

datum: 19.04.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja napoved Javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017

 JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5879914000, ID št. za DDV: SI51533251.

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe so  nepozidana stavbna zemljišča v OC Tale, k.o. 2392 Ajdovščina,  ki skupno tvorijo zaokroženo površino 534 m2:

- delež 1/1 parc. št. 1801/8 (287 m2);

- delež 1/1 parc. št. 1800/9 (247 m2);

Premoženje se prodaja v paketu (nakup zgolj posamezne izmed navedenih nepremičnin in/ali solastniških deležev,  ni predmet prodaje te dražbe). Zemljišča so nepozidana, neobremenjena, na neposrednem območju se gradi komunalna infrastruktura.

3. IZKLICNA CENA

21.360,00 EUR (40€/m2)

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

4. NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA

Najnižji znesek višanja kupnine je 500 EUR.

5. POGOJI PRODAJE

Nepremičnini  bosta prodani dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.

V roku 15 dni bo dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno, v podpis predložena pogodba. Če ta  dražitelj v roku nadaljnjih 15 dni ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ajdovščina pravico zadržati vplačano varščino.

Najugodnejši dražitelj oz. kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa prodajalca in stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist.

6. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupnino bo kupec poravnal v višini in roku navedenem na izstavljenem računu, v enkratnem znesku.

Račun bo izstavljen, ko bo Občina Ajdovščina prejela s strani najugodnejšega dražitelja podpisane izvode pogodbe.

7. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 5. 5. 2017 na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ob 8:30, v  sobi 105  (prostori oddelka Okolje in prostor). Kandidati se bodo morali pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

8. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodelujejo domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno prijavi, tako da:

- plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;

- oseba, ki draži za drugega oziroma ni zakoniti zastopnik pravne osebe, mora predložiti pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe;

- ne gre za osebo iz drugega odstavka 33. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

9. VARŠČINA

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo najkasneje 4. 5. 2017 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 2.136,00 EUR, na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Ajdovščina številka: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 00   201000-75002.

Plačana varščina se  dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno,  vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.


10. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih dražbe in podatke o nepremičninah, o morebitnem ogledu, dobijo interesenti na Občini Ajdovščina, pri kontaktni osebi Vidi Šuštar, elektronska pošta: vida.sustar@ajdovscina.si, tel. (05) 365 91 17.

11. DRUGI POGOJI IN PRAVILA DRAŽBE

Nepremičnine oz. deleži so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. Prodajalec bo izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, ko bo plačana kupnina.

Po nepremičninah je predviden plinovod. Kupec je dolžan po sklenitvi pogodbe z dobaviteljem plina skleniti ustrezno pogodbo, ravno tako se šteje, da je seznanjen s pomenom dejstva, da po nepremičnininah poteka plinovod (npr. varovalni pasovi), kot to izhaja iz Energetskega zakona in drugih zadevnih predpisov.

V pogodbo bo  vključena zaveza, da kupec do konca leta 2017 prične z gradnjo na kupljenih zemljiščih, sicer je dolžan na prvo pobudo Občine Ajdovščina zemljišča prodati nazaj po enaki neto ceni, kot jih je kupil.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba se izvaja z višanjem kupnine. Prva izklicana cena bo 21.360,00 €. Cene, ponujene v nižjem znesku od te, prodajalec ne bo upošteval.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

Javno dražbo bo izvedla s sklepom župana določena oseba.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in  brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si/, v zavihku Javna naročila, objave, razpisi,  v nadaljnjem zavihku Obvestila-občinske nepremičnine.

V kolikor česa razpisna dokumentacije ne zajema, se uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na javno dražbo.

12.  GRAFIČNA PRILOGA (katastrski prikaz na ortofoto podlagi) 

(v priloženi Razpisni dokumentaciji) 

 parc. št. 1800/9 in parc. št. 1801/8, obe k.o. Ajdovščina

župan

Tadej BEOČANIN l.r. 

Številka: 478-84/2017

Datum: 19. 4. 2017

Razpisna dokumentacija