Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina

datum: 21.04.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina namerava oddati v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostor št. 4 (35m2), v prvem nadstropju stavbe št. 1 bivše vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za društvene namene z medgeneracijskem sodelovanjem.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa neposredno,  za dobo 3- let, odpovedni rok je  2 meseca, brez navajanja razlogov. Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim uporabnikom po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-6/2016-7

Datum:    21. 4. 2017

Namera