Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino v k. o. Podkraj

datum: 06.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino v k. o. Podkraj.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava  po  pravnomočni ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 629/10 k.o.  2375 Podkraj,  to nepremičnino prodati  interesentu z metodo neposredne sklenitve prodajne pogodbe.

Pogodba bo sklenjeni po pravnomočni ukinitvi javnega dobra  in  preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-63/2014

Datum:   6.10. 2017

Namera z grafično prilogo