Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi

datum: 30.11.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k. o. Col.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1. Občina Ajdovščina odda v brezplačno uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Col del zemljišča parc. št. 999/1 k.o. Col, cca 25m2, za namene izvajanja gasilske dejavnosti.

2. Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo pet let,  z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 5 let, v kolikor nepremičnine ne bo potreboval noben drug uporabnik. Vsaka izmed strank lahko pogodbeno razmerje kadarkoli odpove brez navajanja posebnih razlogov, z odpovednim rokom treh  mesecev.

3. Uporabnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo podrobneje opredeljeni s pogodbo.

4. Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere.

 

Številka: 478-7/2015                   

Datum:  30. 11. 2017

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l. r.

 

Namera