Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Skrilje

datum: 17.01.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Skrilje.

Številka: 35024-3/2018-2

Datum: 16. 1. 2018 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine, in sicer

na parceli št. 1241/12 k.o. 2389 Skrilje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje elektrovoda v dolžini 1,0 m in širini 14,37 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 1,0 m in širini 3,15 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 1,0 m in širini 3,30 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 1241/9, št. 1241/10 in št. *89, vse k.o. 2389 Skrilje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo