Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2018

datum: 27.09.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina na podlagi 14. člena Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov (Uradni list RS, št. 70/14, 48/18 – v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev v letu 2018 z dne 17. 1. 2018, objavlja Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2018.

 I.        PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je:

-       štipendiranje dijakov in študentov, z namenom spodbujanja izobraževanja dijakov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje dijakov in študentov ter

-       podelitev nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Občina Ajdovščina v letu 2018 razpisuje:

1.)   3 štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in sicer:

-       1 štipendijo za poklic logopeda (profesor logoped / surdopedagog, I. in II. bolonjska stopnja)

-       1 štipendijo za poklic strojnega tehnika (SSI ali PTI),

-       1 štipendijo za poklic elektrotehnika (SSI ali PTI).

V kolikor ni ustreznih prijav za podelitev štipendije za poklic pod posamezno alinejo te točke, se lahko štipendije podelijo za ostala dva poklica navedena v tej točki.

Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do izteka izobraževalnega programa. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

2.)   10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin

Občinske štipendije se dodelijo za šolsko leto 2018/2019. Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.

3.)   nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Ob zadostnem številu prijav vlagateljev se praviloma podeli enako število nagrad za:

-       izjemne dosežke na državnem oz. mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in

-       izjemne dosežke oz. uspehe na kulturno/umetniškem področju.

II.      UPRAVIČENCI:

Splošni pogoji za upravičenost do štipendije in nagrade:

Na podlagi 5. člena Pravilnika so do štipendiranja in nagrad za izjemne dosežke upravičeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

-       so državljani Republike Slovenije z bivališčem v občini Ajdovščina,

-       imajo status dijaka in so pred 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali

-       imajo status študenta in so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višjega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.

Posebni pogoji za upravičenost do štipendije:

-       Do štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice je upravičen dijak oziroma študent, ki se izobražuje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice opredeljene v tem razpisu. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi štipendije kandidati z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.

-       Do občinske štipendije je upravičen dijak oziroma študent, ki ima pridobljeno pravico do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi občinske štipendije kandidati z ugotovljenim nižjim dohodkom na družinskega člana. Upošteva se podatek o dohodku na družinskega člana iz trenutno veljavne odločbe o pridobitvi pravice do državne štipendije. Ob enakem dohodku na družinskega člana se upošteva doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto za katero se upošteva povprečna ocena.

Štipendije ni možno dodeliti:

-       za vpis v letnik, v katerega je dijak oziroma študent ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa,

-       za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja ravni, ki jo je dijak oziroma študent že dosegel,

-       osebam, ki prejemajo eno izmed štipendij iz Pravilnika,

-       osebam, ki prejemajo drugo kadrovsko štipendijo,

-       osebam, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno registrirano dejavnost,

-       osebam, vpisanim v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,

-       poslovodnim osebam gospodarske družbe.

Posebni pogoji za upravičenost do nagrade:

-       Do nagrade za izjemne dosežke na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti je upravičen dijak oziroma študent, ki je dosegel izjemen dosežek na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, pod pogojem, da ima organizator tekmovanja javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja, da so tekmovanja organizirana najmanj v dveh stopnjah (regijsko - državno oziroma državno - mednarodno) in da je uvrstitev tekmovalcev na višji nivo tekmovanja možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji.

-       Do nagrade za izjemne dosežke na kulturno/umetniškem področju je upravičen dijak oziroma študent, ki je dosegel izjemen dosežek oziroma uspeh na kulturno/umetniškem področju, pod pogojem da je izvedel najmanj eno odmevno avtorsko razstavo, nastop oziroma predstavitev, ki je pozitivno in strokovno kritiško ovrednoten/a v tiskani ali elektronski publikaciji.

Za dokazovanje dosežkov za upravičenost do nagrad za izjemne dosežke se upošteva obdobje zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let. V primeru večjega števila prijav od razpoložljivih sredstev, se denarna nagrada za izjemne dosežke dodeli kandidatom z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem ali študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto za katero se upošteva povprečna ocena.

III.     VIŠINA ŠTIPENDIJ IN NAGRAD

Višina štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice mesečno znaša:

-       za dijaka 12 % minimalne plače, to je 101,14 €

-       za študenta 25 % minimalne plače, to je 210,70 €.

Višina občinske štipendije mesečno znaša:

-       za dijaka 3,5 % minimalne plače, to je 29,50 €

-       za študenta 7 % minimalne plače, to je 59,00 €.

Štipendist je upravičen tudi do dodatka za dosežen uspeh, v kolikor izpolnjuje pogoje, določene v 13. členu Pravilnika, in sicer:

-       10 €/mesečno za povprečno oceno dijaka od vključno 4,0 do vključno 4,25 oziroma povprečno oceno študenta od vključno 8,0 do vključno 8,5;

-       15 €/mesečno za povprečno oceno dijaka nad 4,25 do vključno 4,5 oziroma povprečno oceno študenta nad 8,5 do vključno 9,0;

-       20 €/mesečno za povprečno oceno dijaka nad 4,5 oziroma povprečno oceno študenta nad 9,0.

Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko leto za katero se upošteva povprečna ocena. Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v 1. letniku izobraževalnega programa.

Višina letne nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov znaša od 50 % do 60 % minimalne plače in se izplača v enkratnem znesku.

IV.     OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Okvirna višina predvidenih proračunskih sredstev namenjenih za občinske štipendije in za štipendije za lokalno pomembne oz. deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 znaša za leto 2018 4.474 €, za nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov v letu 2018 pa 2.000 €.

Obdobje porabe sredstev za štipendije je šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019, za nagrade pa do 31. 12. 2018.

V.      PRIJAVA NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Razpisna dokumentacija bo od 27. 9. 2018 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Razpisno dokumentacijo se lahko v razpisnem roku prevzame tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Prijava na javni razpis mora biti oddana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot nepopolna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene z ustreznim pripisom:

- »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJA ZA LOKALNO POMEMBNE OZ. DEFICITARNE POKLICE«, ali

- »JAVNI RAZPIS – OBČINSKA ŠTIPENDIJA«, ali

- »JAVNI RAZPIS – NAGRADA ZA IZJEMNI DOSEŽEK«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov vlagatelja.

Rok za oddajo vlog je petek, 26. 10. 2018. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina do 12. ure.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37, v času uradnih ur organa, ali po elektronski pošti jerica.stibilj@ajdovscina.si.

VI.     IZBIRNI POSTOPEK 

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni z odločbo. Občina in štipendist oziroma nagrajenec medsebojna razmerja glede prejemanja štipendije oziroma nagrade uredita s pogodbo.

 

Številka: 41031-1/2018

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije 

Vloga za dodelitev nagrade za izjemne dosežke oziroma uspehe dijakov in študentov 

Vloga za dodelitev štipendij Občine Ajdovščina v šolskem letu 2018/2019

Vzorec pogodbe o dodelitvi nagrade za izjemni dosežek 

Vzorec pogdbe o štipendiranju 

Vzorec pogodbe o štipendiranju za lokalno pomembne poklice