Svetnice in svetniki zasedajo šestič

datum: 30.05.2019
kategorija: Novice

Na 6. redni seji se bo popoldne sešel Občinski svet Občine Ajdovščina. Svetniki bodo imeli na dnevnem redu 14 točk. Običajno je seja najbolj zanimiva na začetku, ko svetnice in svetniki podajajo pobude in postavljajo vprašanja.

V nadaljevanju bosta na sporedu letni poročili še dveh javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Ajdovščina (Otroški vrtec Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina). Poročilo o poslovanju Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina bo še zadnjič podal direktor Egon Stopar, ki se po devetih letih z javnega podjetja seli na čelo Zdravstvenega doma Ajdovščina. Da s 1. junijem postane direktor ZD, potrebuje še soglasje ajdovskega občinskega sveta, potem ko ga je prejšnji četrtek že dobil na vipavskem svetu.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Letno poročilo za leto 2018;

4. Cenik komunalnih storitev;

5. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k  razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu): -

6. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019  – hitri postopek;

7. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava;

9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska Razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava;

10. Sklep o ustavitvi in ponovni uvedbi postopka sprejemanja predloga Pravilnika o uporabi dvoran in prostorov v upravljanju in v lasti krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina;

11. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

12. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018;

13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-  soglasje k razrešitvi direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina,

-  soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina;

14. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina – Pale