Občinski svet na 9. redni seji

datum: 08.11.2019
kategorija: Novice

Občinske svetnice in svetniki bodo na popoldanski seji med drugim razpravljali o odloku o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda, beseda bo tekla tudi o odloku o letnem programu športa, seznanili se bodo tudi s planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest za prihodnja štiri leta, letnim programom izobraževanja odraslih in cenah programov otroškega vrtca. Dnevni red bo obsegal 14 točk.

Predlog dnevnega reda:

1.      Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje;

2.      Informacije in pobude;

3.      Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov – 2. obravnava;

4.      Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina – 1.obravnava;

5.      Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – 1.obravnava;

6.      Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Ajdovščina za leto 2018 in soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki

7.      Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za ženske;

8.      Sklep o soglasju k  pravnemu poslu razpolaganja z občinskim premoženjem - prodaja nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB2;

9.      Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020-2024;

10.  Novelacija Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017-2032;

11.  Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode za obdobje 2017-2032;

12.  Sklep o odpisu dolga Sončne hiše d.o.o. Ajdovščina;

13.  Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2020;

14.  Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina.