Obvestilo za gostince

datum: 25.11.2019
kategorija: Novice

Obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij v letu 2020 – poziv za oddajo vloge. Gostinski obrati in kmetije lahko poslujejo le s potrjenim obratovalnim urnikom. Redni obratovalni čas za vse gostinske obrate je med 6. in 22. uro.

Gostinski obrati, ki poslujejo v podaljšanem obratovalnem času, morajo obratovalni urnik potrjevati vsako leto. Vlogo za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času morajo gostinci najmanj 15 dni pred iztekom koledarskega leta predložiti na občinsko upravo. K vlogi je potrebno priložiti mnenje krajevne skupnosti ter najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima le-tega v najemu. Merila in pogoji za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času so določeni v Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015). Pozivamo vas, da pravočasno oddate vlogo – »Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)« z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene zgoraj. Vlogo lahko oddate osebno na vložišče Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.