V teku postopek spreminjanja Občinskega prostorskega načrta

datum: 27.01.2024
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je v postopku spreminjanja občinskega prostorskega načrta, temeljnega prostorskega akta občine. Postopek že od samega začetka poteka transparentno, s sprotnim informiranjem, predvsem pa z vključevanjem strokovne in širše zainteresirane javnosti.

»S sodelovanjem strokovne in zainteresirane javnosti v več fazah postopkov želi občina pridobiti dodatna mnenja, pripombe in predloge, ki bi pripomogli k načrtovanju bolj smiselnih in kakovostnejših rešitev,« poudarja vodja občinskega oddelka za prostor Eliana Humar, ki je potek postopka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta predstavila predsednikom krajevnih skupnosti na njihovem nedavnem delovnem srečanju z upravo in županom. Proces poteka v treh postopkih, vsi trije se že odvijajo. Zbrane so tudi že pobude, pripombe in predlogi za spremembe v vseh treh postopkih – korekturnem, razvojnim in individualnim.

 

Z uvodnim korekturnim postopkom, ki se je začel odvijati v začetku leta 2023, se odpravlja notranja neskladja in izboljšuje obstoječa določila z upoštevanjem dosedanje prakse. Že v tem delu je Občina javnost povabila k posvetu, ki je potekal do konca lanskega leta, ter prejela pet pripomb in predlogov na osnutek.

Drugi, razvojni postopek, ki je namenjen obravnavi in integraciji razvojnih pobud s področja gospodarstva, družbenih dejavnosti in drugih vsebin javnega interesa, in tretji, individualni postopek, namenjen obravnavi in upoštevanju prostorskih pobud občanov in pravnih oseb, sta doslej potekala vzporedno. Do roka, torej do konca leta 2023, je prispelo 476 pobud za spremembo namenske rabe prostora, navezanih na okvirno 950 parcel. Glede na vsebino bodo pobude razdeljene med oba postopka – razvojnega in individualnega, nato pa sledi presojanje ustreznosti skladno s temeljnimi akti in režimi na področju prostora. Ta postopek se bo pričel odvijati še pred letošnjo pomladjo, bo pa zaradi več usklajevanja z nosilci urejanja prostora trajal dlje. Tako za razvojni, kot za individualni postopek je predvidena tudi celovita presoja vplivov na okolje, pripraviti pa bo treba tudi nove strokovne podlage za področje kmetijskih zemljišč, pred nadaljevanjem postopka pa bo potrebno še dokončati strokovne podlage, predvsem tiste, ki se nanašajo na prostorski razvoj mesta.

Obsežni postopek Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta je torej v teku. Tekom postopkov bo javnost še povabljena k sodelovanju, postopek pa na spletu lahko spremljate v posebni rubriki, dostopni iz naslovne spletne strani, v kateri se sproti zbirajo vsa dokumentacija in informacije: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta