Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina

datum: 02.10.2015
kategorija: Druge javne objave

V avli Občine Ajdovščina je do preklica javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN). Ogledati si ga je moč v poslovnem času občine, pripombe pa podati na obrazcih, ki spremljajo razgrnjeno gradivo.

V skenirani, digitalni obliki je gradivo  razvrščeno v pdf datotekah v nadaljevanju tega članka. Vendar priporočamo, da za boljšo predstavo uporabite link na GIS iObčina v predzadnji vrstici. Do GIS iObčine je moč pristopiti tudi preko ikone v spodnjem delu spletne strani občine in sicer v rubriki Povezave in pasice (zadnja ikona prve vrste). V zadnji vrstici je še elektronska verzija obrazca za pripombe, ki jih lahko pošiljate tudi po elektronski pošti na obcina@ajdovscina.si.

1. ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU

Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Občine Ajdovščina

Tabela 1.1: Enote urejanja prostora - poselitev

Tabela 1.2: Enote urejanja prostora - območja varstva naselij, območja za rekreacijo, vplivno območje plazu Slano blato, območje vodne infrastrukture, odprti prostor

Tabela 1.3: Enote urejanja prostora na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Tabela 2.1: Območja urejanja z OPPN

Tabela 2.2: Območja urejanja z DPA 

Tabela 3: Nezahtevni in enostavni objekti

2. GRAFIČNI DEL OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPN OBČINE AJDOVŠČINA 

Naslovnica in vsebina:

Naslovnica dopolnjenega osnutka Občinskega prostoskega načrta OPN Občine Ajdovščina

Vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN Občine Ajdovščina

Strateški del:

Zasnova prostoskega razvoja

Zasnova gospodarske javne infrastrukture

Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo - krajina

Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

Izvedbeni del:

Legenda

Pregledna karta občine Ajdovščina z razdelitvijo na liste

Pregledna karta naselij Občine Ajdovščina z okrajšavami imen naselij v oznakah EUP

Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture

Prikaz območij urejanja enot prostora osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev

Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN 

3. PRILOGE

Izvleček iz državnega strateškega načrta

Prikaz stanja prostora (priloga k OPN Ajdovščina) - besedilni del

Grafični prikazi:

Prikaz stanja prostora - naslovnica

Prikaz stanja prostora - vsebina

Pregledna karta občine Ajdovščina z razdelitvijo na liste

Legenda

Prikaz rabe prostora

Prikaz gospodarske javne infrastrukture

Varstvo kulturne dediščine

Ohranjanje narave

Vodovarstvena območja ter območja drugih omejitev v prostoru - erozijska, poplavna območja

Prikaz območja prostorskega akta

 

Povezava - GIS iObčina

Obrazec za pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN v času javne razgrnitve

 

DODATNI DOKUMENTI:

Okoljsko poročilo

Priloge k Okoljskemu poročilu:

Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

Vodovarstvena in poplavna območja

Varovalni gozdovi

Varovana območja - Natura 2000

Varovana območja - zavarovana območja

Naravne vrednote in ekološko pomembna območja

 

Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Ajdovščina na varovana območja