Javni razpis za pomoč vinogradništvu v občini Ajdovščina za leto 2016

datum: 11.11.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o pomoči vinogradništvu v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 63/2016), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015) ter Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št. K-MO13-5879914-2016 z dne 25.10.2016 objavlja Javni razpis za pomoč vinogradništvu v občini Ajdovščina za leto 2016.

 JAVNI RAZPIS ZA POMOČ VINOGRADNIŠTVU V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2016

1.    Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za:

-       za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja vinogradništva v občini Ajdovščina,

-       za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki imajo vinograde vpisane v register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) in so vključeni v trženje grozdja.

2.    Upravičenci: do sredstev po tem razpisu so upravičena:

-       kmetijska gospodarstva s sedežem na območju občine Ajdovščina – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 0,25 ha vinogradniških površin. Kmetijska gospodarstva morajo biti vložniki zbirne subvencijske vloge za leto 2016.

Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

3.    Splošni pogoji za pridobitev sredstev:

-       vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,

-       kmetijsko gospodarstvo mora imeti vinograde vpisane v register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) in so vključeni v trženje grozdja.

-       vlagatelj mora podpisati izjavo, da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov,

-       Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let (od 01.01.2014 do 31.12.2016) in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena,

-       kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež na območju občine Ajdovščina in biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 0,25 ha vinogradniških površin,

-       kmetijsko gospodarstvo je vložilo zbirno subvencijsko vlogo v letu 2016,

-       kmetijsko gospodarstvo je tržne viške grozdja prodalo znotraj vinorodnega okoliša Vipavska dolina.

4.    Oblika pomoči

Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacije.

5.    Cilj pomoči je ohranjanje vinogradništva v Občini Ajdovščina z namenom krepitve in ohranjanja tipičnih sort grozdja vipavske doline 

6.    Višina pomoči:

Pomoč se dodeli za kritje stroškov polne delovne moči na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljevanju PDM):

1 PDM predstavlja ekvivalent letnega obsega dela, ki je potreben za obdelavo 3 ha vinograda.

Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov.

Finančna pomoč (FP) v € se izračuna po formuli:

FP = PDM x ARG/ARS x 1000 € x F

ARG – površina vinogradov namenjenih pridelavi grozdja za prodajo (v ha)

ARS – površina vseh vinogradov, ki jih obdeluje kmetijsko gospodarstvo (v ha)

F – korekcijski faktor za oceno rodnosti in zahtevnosti obdelave vinogradov.

Korekcijski faktor za izračun FP:

KOREKCIJSKI FAKTOR

OCENA LETINE

2,835

več kot 30% višja letina od povprečja

2,631

20% do 30% večja letina od povprečja

2,328

10% do 20% večja letina od povprečja

2,025

normalna letina (7.500 kg/ha)

1,755

zmanjšanje letine od 10% do 20%

1,485

zmanjšanje letine od 20% do 30%

1,215

zmanjšanje letine od 30% do 50%

0,81

zmanjšanje letine od 50% do 70%

0,606

zmanjšanje letine 70% in več do 90%

 

7.    Prejemniki pomoči - izključitev sektorjev:

 

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:

-          ribištva in akvakulture,

-          primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

-          pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:

·         če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

·         če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

-          podjetja v težavah.

8.    Višina razpisanih sredstev za izvedbo ukrepa po tem razpisu je 25.000 EUR.

9.    Občina Ajdovščina bo sredstva po tem razpisu dodeljevala v skladu z določili Pravilnika o pomoči vinogradništvu v občini Ajdovščina.  V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala, bodo le-ta upravičencem dodeljena glede na skupno razpoložljivo višino sredstev sorazmerno nižja sredstva. Vlagateljem državna pomoč ne bo dodeljena, če bo komisija ugotovila, da je vlagatelj za isti namen že prejel državno pomoč.

10.  Prejemniki sredstev bodo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev sklenili pogodbo z Občino  Ajdovščina. S pogodbo bo natančneje urejen način in pogoji koriščenja sredstev ter izplačilo le-teh. Dodeljena sredstva po tem razpisu bodo izplačana najkasneje do 31.1.2017.

11.  Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 30.11.2016 do 12.00 ure. Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z: »Ne odpiraj  - prijava na Javni razpis za pomoč vinogradništvu v Občini Ajdovščina za leto 2016«. Na ovitku mora biti tudi jasno označeno ime, priimek in naslov vlagatelja.

12.  Javni razpis za Javni razpis za pomoč vinogradništvu v občini Ajdovščina za leto 2016 je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina. Vlagatelji morajo vlogo predložiti na predpisanih obrazcih skupaj z vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.ajdovscina.si, pod rubriko Razpisi. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 5 dni pred zaključkom razpisa.

13.  Odpiranje pravočasno prispelih vlog: Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Ajdovščina, bo z odpiranjem vlog začela 1.12.2016 v prostorih Občine Ajdovščina. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija vlagatelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna. Zavržejo se prepozno prispele in neustrezno opremljene vloge. Neutemeljene vloge se zavrne.

14.  Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Ajdovščina najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.

15.  Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava in komisija, ki jo imenuje župan. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

16.  V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

17.  Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki (05) 365 9126 (Janez Furlan) in (05) 365 9135 (Ingrid Marc).

 

Številka: 41031-35/2016-2

Datum:   11. 11. 2016

 

Občina Ajdovščina

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Besedilo razpisa 

Obrazec 1 - vloga 

Obrazec 2 - izjave vlagatelja 

Obrazec 3 - izjava o pomočeh 

Pogodba